Witamy na naszych stronach PDF Drukuj

GRUPA IN?YNIERÓW BUDOWNICTWA

NADZORY BUDOWY


  • PROWADZENIE NADZORÓW BUDOWLANYCH
  • KIEROWANIE I NADZÓR TECHNICZNY NAD PROWADZONYMI PRACAMI BUDOWLANYMI
  • DZIA?ALNO?? W ZAKRESIE IN?YNIERII I ZWI?ZANE Z NI? DORADZTWO
  • SPORZ?DZANIE CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH

?wiadczymy us?ugi prowadzenia w szeroko poj?tym znaczeniu nadzorów na budowie na terenie województwa dolno?l?skiego.
Posiadamy wiedz? i do?wiadczenie w prowadzeniu du?ych obiektów budowlanych zarówno pod wzgl?dem technicznym jak i pod wzgl?dem rzeczowo-finansowym

W sk?ad grupy wchodz? in?ynierowie w specjalno?ci:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji elektrycznych
 
Menu g?ówne