Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wspomaganie rozwoju”

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są bezpłatne!!!

Udzielamy specjalistycznej pomocy w zakresie:

Wydajemy opinie w sprawie:

OFERUJEMY:

Badania i terapię psychologiczną:

 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń zachowania,
 • problemów emocjonalnych,
 • terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną,
 • terapię wzmacniajacą efekty leczenia specjalistycznego (w tym depresji i syndromu posttraumatycznego),
 • towarzyszenie osobie / rodzinie w przeżywaniu żałoby / rozstania / straty,
 • konsultacje / doradztwo,
 • wydawanie opinii i zaświadczeń na komisje lekarskie.

Badania i terapię pedagogiczną:

 • umiejętności rozwojowych dziecka,
 • dojrzałości szkolnej,
 • trudności w nauce,
 • diagnozę dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii,
 • badania zdolności.

Badania i terapię w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną),
 • surdopedagogiki (dzieci z uszkodzeniami/zaburzeniami słuchu),
 • tyflopedagogiki (dzieci z wadami wzroku).

diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej
(diagnoza SI):

 • u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, problemami motorycznymi, obniżonym napięciem mięśniowym, nadwrażliwościami i niedowrażliwościami sensorycznymi, autyzmem.

Badania i terapię logopedyczną w zakresie neurologopedii:

 • zaburzeń mowy i nieprawidłowości artykulacji u dzieci,
 • zaburzeń płynności mowy (w tym jąkania),
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi, po przebytych urazach, wylewach i udarach mózgu,

Badania i terapię logopedyczną w zakresie surdologopedii:

 • zaburzeń rozwoju mowy związanych z dysfunkcją słuchu.

Rehabilitację ruchową:

 • ocenę funkcjonalną rozwoju ruchowego dzieci, fizjoterapię, rehabilitację metodą NDT-Bobath i metodą Vojty.

Diagnozę i terapię autyzmu:

 • wielospecjalistyczne badania zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzone przez zespół wykwalifikowanych psychologów, pedagoga specjalnego, neurologopedę i psychiatrę dziecięcego.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego, emocjonalno-społecznego i komunikacji małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

WWRD przeznaczone jest m.in. dla dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • autyzmem,
 • zespołem Aspergera,
 • dzieci z wadami wzroku,
 • dzieci z wadami słuchu.

Galeria

Kontakt:

Napisz do Nas: poradnia.wwr@onet.pl

lub zadzwoń:

502 291 618

696 921 984

Nasza poradnia znajduje sie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 12